Общи условия

I. Предмет

Този уеб сайт (www.goodmills.bg) и всички изображения, текст, графика, лого, бутони, компилации на данни и софтуер, видеа, програмен код и свързана информация под формата на съдържание (занапред наричани „Сайт“ или „Сайтът“) са собственост на “ГудМилс България“ ЕООД, ЕИК: 203648723, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Павлина Унуфриева“ №4.

Целта на настоящите Общи условия е да се уредят отношенията между “ГудМилс България“ ЕООД (занапред наричан „Търговец“) и всички физически или юридически лица (занапред наричани „Клиенти“), които посещават уеб сайта, включително правилата за ползването на сайта.

Общите условия на „ГудМилс България“ ЕООД са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

Всяко използване на Платформата означава, че потребителят се е запознал внимателно с Общите условия за използването ѝ и се е съгласил да ги спазва безусловно.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „ГудМилс България“ ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

„ГудМилс България“ ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по своя преценка или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

Във всеки един случай на промяна на Общите условия „ГудМилс България“ ЕООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Клиентът има задължение да правите справка за евентуални промени на Общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

„ГудМилс България“ ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, „ГудМилс България“ ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер.

Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни от Продавача по всяко време.

Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. „ГудМилс България“ ЕООД не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

II. Общи положения

1. Информация, изисквана от Закона за защита на потребители, Закона за електронна търговия и Директивите на Европейския съюз за продажба на продукти в Интернет. Данни за търговеца:
Търговско наименование: “ГудМилс България“ ЕООД
Седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1510, ул. „Павлина Унуфриева“ №4
ЕИК: 203648723 и идентификационен номер по ДДС: BG 203648723
Връзка с търговеца: На посочения по-горе адрес;
Телефон: 02 813 27 00
имейл адрес: info@goodmills.bg

Органи, които упражняват контрол и предоставят защита на потребителите:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

2. Сайтът е достъпен на адрес в Интернет www.goodmills.bg и чрез него Клиентите могат да намерят информация за компанията, предлаганите продукти, както и да закупуват и получават услуги, свързани с доставка на продукти, които се предлагат в Сайта.

3. Чрез Сайта, Клиентите могат:

3.1 Да получават информация за нови продукти, техните характеристики, цени, условия за доставка и организираните от Търговеца промоции;

3.3 Да получават уведомления и електронни документи, по смисъла на Закона за счетоводството, Търговски закон и Директивите на Европейския съюз за електронна обмяна на документи;

3.4 Да получават информация за произвежданите продукти, хранително съдържание и стойност, възможни готварски рецепти, които могат да приготвят с произвежданите продукти, както и да пишат жалби и сигнали до Търговеца, през специално създадената форма за контакти.

4. Търговецът е длъжен да доставя поръчаните от Клиентите продукти според предвидените в закона рамки, като гарантира правата на Потребителите, изцяло следвайки добрите практики за потребителско и търговско право.

5. Клиентите, които използват Сайта се съгласяват, че всички изявления и действия, които се пораждат помежду им могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни съобщения по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /загл.изм. в ДВ бр. 85/ 2017/ и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Всички съобщения и електронни документи от страна на Търговеца ще бъдат предоставени и подписани по надлежния електронен път от негови законни представители, по смисъла на Търговския закон и ДОПК.

III. Други условия

1. Търговецът доставя и предава стоката на Клиента в определените срокове.

2. Търговецът гарантира и предприема мерки за опазване на личните данни на Клиента според Закона за защита на личните данни.

3. Потребителите, които използват Уеб сайта и/или осъществяват поръчка в Сайта, се съгласява да получава търговски съобщения от Търговеца за бъдещи маркетинг цели и кампании, като декларира за същите тези електронни съобщения, че няма да ги третира като непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.

4. За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на условията на поръчки в Сайта, двете страни първо се допитват до Центъра за медиация към Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно неговите Устав и Правила за медиация, а след това и до Комисията за защита на потребителите. При непостигане на съгласие пред Центъра за медиация, се прилагат законите на Република България през съответния компетентен орган по адрес и седалище на Търговеца.

IV. Лични данни

1. Личните данни са информация, която служи за вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен и пощенски адрес, телефон. Търговецът под никаква форма няма да събира ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по съответният уеб сайт, който посещавате.

2. С предоставянето на свои лични данни на „ГудМилс България“ ЕООД Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на „ГудМилс България“ ЕООД, регистрирано в регистъра на Комисията за защита на личните данни на Р България с удостоверение № 420141 и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите на платформата iи според предвидени в закона срокове.

3. Този Сайт не е насочен към съзнателно събиране на лична информация от деца под 18-годишна възраст. Ако сте под 18 години, можете да използвате този сайт само с участието на родител или настойник.

4. Търговецът ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на Сайта, да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. Търговецът няма право да продава или търгува с вашите лични данни. Служителите на Търговеца са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. Търговецът се води от приетата фирмена политика за защита на личните данни, която е представена в Комисията за защита на лични данни и се ръководи стриктно от нея при съхранение на личните данни, получени от потребители, посещаващи и ползващи Сайта.

5. „Бисквитките“ (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Сайта. Търговецът използва „бисквитки“ единствено, за да събира информация относно ползването на Сайта, с цел по-бързото ви идентифициране и предоставяне на услуги. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване. Специфичните лични данни на потребителите се съхраняват криптирани.

V. Форсмажорни обстоятелства

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Всички промени на настоящите Условия ще бъдат оповестявани в текущата страница. Ръководството на ГудМилс България ЕООД си запазва правото да променя настоящите Условия по всяко едно време, без това да противоречи на Закона за защита на личните данни на Република България и без да е необходимо предварително да уведомява за това.