Основни дейности:
Управлява машината за пакетиране на брашна в пакети по 5 кг.
Зарежда оборудването с необходимите помощни материали, обезпечава съответствието на пакетирания продукт с вида на опаковката, маркировката и контролира теглото на готовите опаковки.
Отчита реалното изпълнение на пакетираното количество продукти.

Изисквания:
• Средно образование;
• Не е задължителен предходен опит на подобна позиция.

Ние осигуряваме:
• Стимулиращо възнаграждение;
• Обучение на одобрените кандидати;
• Възможност за придобиване на ценен опит и реални умения за работа със съвременно оборудване на голям производител на храни;
• Работа с експерти и международен екип.

Позицията е подходяща и за студенти.

За кандидатстване е необходимо да се представи автобиография с актуална снимка.
Документите да бъдат адресирани до Димитринка Такева, отдел „Човешки ресурси”.
За контакти: тел. /02/ 8132 739; e-mail: dimitrinka.takeva@goodmills.bg

Apply

И през тази година „ГудМилс България“ ЕООД провежда своята стажантска програма. Дружеството е сред най-големите и модерни мелници на Балканския полуостров и е част от австрийския холдинг GoodMills Group.
Стажът е организиран в отдел „Осигуряване на качеството и лаборатория“. Отделът е оборудван с високотехнологични уреди, а екипът е съставен от изключителни специалисти. На стажантите е осигурено възнаграждение.

Участието в стажантската програма ще ви даде възможност:
• Да окачествявате постъпващата суровина – хлебна пшеница и произведения продукт – брашното; да извършвате органолептични анализи на влага, пепел, протеин, глутен, отпускане на глутена, ситов анализ.
• Да придобиете реални умения за работа в лабораторията на водещ производител на храни.
• Да работите с експерти в сигурна и професионална среда.
• Да споделите корпоративните ни ценности и култура.
• Да станете част от европейския ни екип.
• Да придобиете базови знания за практическото приложение на системата за управление на качеството и поддържане на стандартите за качество в предприятието.

Изисквания към кандидатите:
• студенти от специалности в областта на: химия, биология, биотехнологии, хранителни технологии и др.
• владеенето на английски език ще се счита за предимство
• работа с MS Office
• желание за участие в работния процес, екипност, организационни и аналитични умения, любознателност.

Документи за кандидатстване:
Мотивационно писмо и автобиография с актуална снимка.
Важно за нас е да посочите в документите си дата, която е удобна за вас за започване на стажа.
Не е задължително притежаването на предишен професионален опит, но при наличието на такъв, ще представлява интерес за нас да го опишете.

Документите да бъдат адресирани до Димитринка Такева, отдел „Човешки ресурси”.
За контакти и изпращане на документи:
тел. /02/8132 739; e-mail: dimitrinka.takeva@goodmills.bg

Вашите лични данни ще се обработват за целите на подбора. С изпращането на своята кандидатура Вие потвърждавате, че сте запознати и сте съгласен/ съгласна с обработването на Вашите данни.

Apply

Основни изисквания за заемане на длъжността:
- Средно образование с технически профил;
- Управление на електрокар - придобита правоспособност.
- Работа на смени - първа, втора и нощна смяна.
Предишен трудов опит на палетизиращи автоматични линии или работа в склад с управление на електрокари ще се считат за предимство.

Основни задължения:
Поддържа, обслужва и управлява палетизиращите машини.
Проследява и контролира изцяло автоматизирания процес на палетизиране.
Складира готовата палетизирана продукция.
Извършва профилактика, подготовка и настройка на съоръженията за работа. Отстранява текущи проблеми в машините.
Спазва стриктно инструкциите за безопасни и здравословни условия на труд.

За длъжността работодателят определя:
Трудов договор;
Ваучери за храна в размер на 80 лв./месечно;
Допълнително здравно застраховане;
Осигурено работно облекло;
Работа в международна и успешна компания;
Въвеждащо обучение и възможности за кариерно развитие;
Карта Мultisport на преференциална цена.

Apply

Основни задължения:
Подготовка на премикси по указани рецептури.
Зареждане на микродозаторите и макродозаторите в производство с готовите премикси.
Подготовка на компоненти за производство на специални брашна и миксове. Отговаря за почистване на оборудването, съгласно изискванията.
Взима проби от продукти с цел анализиране в лабораторията.
Съдейства за всекидневно отчитане на количествата произведени продукти.
Провежда се 1 месечно обучение в рамките на изпитателния срок.

Целта е познаване на:
технологията на производството, основното технологично оборудване и принципите на неговата работа, изискванията за противопожарна охрана; правилата и условията за безопасност на труда и правилата за вътрешния трудов ред.

Изисквания за заемане на длъжността:
Образование: средно или средно-специално

Режим на работа:
На смени – първа и втора

Социални придобивки:
Осигуровки съгласно пълна договорена сума
Ваучери за храна
Допълнителен комплект ваучери за Коледа и Великден
Допълнителна здравна застраховка
Карта за спорт
Допълнителен Коледен и Великденски бонус

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Apply

Отговорности
- Контролира нормалното функциониране и правилната експлоатация на производственото оборудване и помощните съоръжения.
- Осъществява постоянен контрол за правилната експлоатация на машините и съоръженията.
- Открива и отстранява дефекти на машините, като отговаря за качеството на извършените работи.
- Участва в разработването на планове и графици за провеждане на технически прегледи и ремонти на оборудването. Участва в текущи и основни ремонти.
- Вписва всички повреди и работи по поддръжката, които са били извършени по машините и инсталациите в дневника по поддръжката.
- Участва в монтажа на нови машини и технологични инсталации.
- Поддържа санитарно-хигиенния режим на производствените съоръжения.
- Следи за наличието и своевременното заявяване на резервни части, материали за работа на смените и подготвя заявки за закупуване на необходимите резервни части и материали.

Изисквания
- Средно образование.
Професионален опит – поне 3 г.

Режим на работа:
На смени – първа и втора.

Компанията предлага:
- Осигуровки съгласно пълна договорена сума;
- Всички изискуеми плащания за сменен режим на работа;
- Ваучери за храна;
- Допълнителен комплект ваучери за Коледа и Великден; Ю
- Допълнителна здравна застраховка;
- Карта за спорт;
- Допълнителен Коледен и Великденски бонус;
- Работа в международна компания.

Apply

Fill in the application form

(Allowed types: .pdf, .doc, .docx, .png, .jpg, .jpeg)